سیستم هوشمند اتاق نگهداری اسناد

بالغ بر 5000 عدد نقشه در 6 عدد کمد به ابعاد 2 *4 متر قرار گرفته اند . هر نقشه دارای کد شناسایی با استفاده از تراشه های بدون لمس RFID می باشد.. کمدها به صورت عمودی برروی ریلهایی نصب گردیده و با استفاده از سیستم هوشمند قابلیت حرکت کمد و یافتن نقشه را خواهند داشت