سیستم هوشمند بیمارستان نور افشار :

کلیه تجهیزات موتورخانه شامل کلیه  بویلرها ، چیلر ها ، هوا ساز ها ، پمپها ، تابلوی برق توسط سیتم هوشمند کنترل شده و در باعث کاهش 20 درصدی هزینه گاز و نیز کاهش زمان استفاده از تجهیزات در ساعات مختلف روز شده است .