سیستم هوشمند تاکسیرانی

توانمندی های سیستم هوشمند:

1- دریافت اطلاعات تاکسی های موجود در ایستگاه و ارسال آن برای مرکز کنترل و مانیتورینگ

2- کنترل هوشمند زمان های طی شده تاکسی ها بین ایستگاهها

3- کنترل تعداد دفعات رفت و آمد تاکسی ها بین ایستگاهها

4- ارسال آلارم مناسب به صورت اتوماتیک در صورت ترافیک بین ایستگاهها

5- ارسال آلارم مناسب به صورت اتوماتیک در صورت نیاز به اعزام خودرو برای ایستگاههای با مسافر بیشتر

6- ارسال آلارم مناسب به صورت اتوماتیک در صورت عدم نیاز به اعزام خودرو برای ایستگاه

7- ارسال آلارم مناسب به صورت اتوماتیک در صورت نامناسب بودن شرایط جوی در ایستگاه مقصد.

تجهیزات و ساختارهای مورد استفاده :

1- شناسه الکترونیکی بدون تماس به ازای هر تاکسی

2- سیستم دریافت اطلاعات شناسه های الکترونیکی

3- سیستم ارسال اطلاعات به سرور مرکزی جهت تحلیل اطلاعات

4- سیستم ارسال اطلاعات از مرکز به ترمینالهای تاکسی

5- سیستم نمایش اطلاعات در ترمینالها

6- بانک اطلاعاتی جهت تحلیل زمانهای آمد شد کلیه تاکسی ها در مرکز

7- سیستم تهیه گزارشات تاکسی های در حال تردد و…