سیستم هوشمند مانیتورینگ کارخانه

راز موفقیت مدیران در کسب و کار دارا بودن اطلاعات صحیح جهت ارایه تصمیم صحیح و به موقع است.اطلاعات / داده ( Information/data) به عنوان یکی از مهمترین مولفه هاي قدرت در یک سازمان می تواند باعث تعالی و یا انحطاط آن سازمان شود. لذا دسترسی به موقع و صحیح به اطلاعات یکی از الزامات مدیریتهاي امروز می باشد.

یکی از راه هاي کسب اطلاعات به صورت لحظه اي ، حضور در محل تولید اطلاعات ( مانند کارخانه ) می باشد که با توجه به:

– بعد مسافت ها – ارزش وقت مدیران – گستردگی و وسعت کارخانجات – تعدد خطوط تولید – و نیز تعدد نقاط تولید اطلاعات ، حضور مدیران در آن محل ها نا ممکن می باشد.

امروزه با استفاده از دانش سیستم هاي خبره و مانیتورینگ هوشمند ، می توان در آن واحد از کلیه اطلاعات مهم کارخانه مانند دما ها ، فشارها ، سرعت تولید ، تعداد تولید ، خطاهاي خط تولید مانند بی برقی یا توقف ، تعداد خودروهاي ورودي و خروجی و…. به صورت عدد و ارقام و یا نمودار آگاه شد بدون اینکه مدیر مربوطه به صورت فیزیکی در هیچ کدام از آن محلها حضور داشته باشید و یا حتی با هزاران کیلومتر فاصله از محل کارخانه .

این اطلاعات به صورت لحظه اي و یا گزارش در زمان هاي مورد نیاز قابل دسترسی و بررسی می باشد. کلیه اطلاعات به صورت عددي )نمایش مقدار ( و نموداري )مقایسه در طول زمان( برروي نوت بوك و یا موبایل قابل مشاهده است.

اطلاعات مهم در کارخانه می تواند شامل وضعیت خطوط تولید (روشن – خاموش – سرعت و.. (، دماهاي مهم ) سرد خانه ، کوره و …) میزان مصرف برق ، آب ، گاز و … ، جریان مصرفی دستگاههاي مهم ، روشن و خاموش بودن موتورها ، فشار مخازن ، باز و بسته بودن دربها ، حضور یا عدم حضور افراد در محل در ساعت هاي مجاز و غیر مجاز ، دهها حالت دیگر باشد که نتیجه اتصال سیستم هوشنمد مانیتورینگ (از راه دور یا محلی ) در یک کارخانه می باشد.خروجی این سیستم هوشمند قادر است برروي مانیتور Local

داخل کارخانه، در محل اتاق ، مدیر کارخانه ، موبایل و یا نوت بوك بدون توجه به فاصله از محل کارخانه نمایش داده می شود.

1. سنسورهاي آنالوگ و دیجیتال که براي هر کدام از تجهیزات به صورت جداگانه نصب می شود

2. باکس سیستم هوشمند که با دریافت اطلاعات ، از طریق اینترنت آنها را ارسال می نماید

3. نرم افزار تحلیل و نمایش اطلاعات تحت وب که قابلیت نصب برروي موبایل هوشمند و نیز کامپیوتر مدیر کارخانه را دارا می باشد.

4. درگاه اینترنتی جهت اتصال مدیر کارخانه به داده هاي دریافت شده از کارخانه

همچنین :

1- ایجاد داشبورد مدیریتی در سطوح مختلف ( مانند اتاق مانیتورینگ خلبان – کاک پیت ) و ایجاد صفحه گسترده در داخل کارخانه و نرم افزار تحت وب بر روی موبایل و تبلت برای مدیران در داخل و خارج از کارخانه .
2- در یافت اطلاعات مهم خط تولید بدون نیاز به ورود اطلاعات توسط نیروی انسانی و کاملاً به صورت اتوماتیک و هوشمند.
3- جهت بهره برداری از سیستم هوشمند مانیتورینگ نیاز به تعویض دستگاههای قدیمی (که دارای خروجی های سریال به کامپیوتر نمی باشند ) نیست. سیستم هوشمند قادر به دریافت اطلاعات از خطوط تولید می باشد و فقط نیاز به تغییر بسیار کم آن هم نصب سنسورهایی در نقاط مهم است و نگرانی برای تغییر دستگاهها و یا سایر موارد نمی باشد .
4- سیستم هوشمند مانیتورینگ این شرکت در خاور میانه بدون رقیب می باشد .