کاهش هزینه مصرف انرژی الکتریکی پتروشیمی :

سیستم کنترل و کاهش هزینه مصرف انرژی الکتریکی با لوکس سنجی از کلیه اتاق ها ، نصب سنسور حضور در اتاقها ، تقسیم کردن روشنایی سالنها از یک زون به 3 یا 4 زون (بدون سیم کشی ) و نیز نصب دستگاه هوشمند در موتور خانه و استخر انجام گرفت . با نصب این سیستم هوشمند باعث کاهش 30 درصدی هزینه های مصرف گاز و 27 درصدی کاهش هزینه مصرف برق شده است .