برای سفارش پروژه با ما تماس بگیرید !

طراحی و پیاده سازی مدیریت سبز در شهرداری ها


تاريخچه مديريت سبز در جهان و ايران

استفاده از اصطلاح سبز ، بعد از اواسط دهة 1980 ميلادي در مفهوم مجازي، سازگاري خط مشي با محيط زيست، گسترش فراواني يافته و به سرعت در بحث ها و گفتگوها متداول گرديده است . به دنبال برگزاري اجلاس زمين در سا ل 1992 ميلادي، مديريت سبز در بخش هاي مختلف در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در بسياري از سازمان ها و ارگان هاي دولتي استقرار يافته و توجه كشورها را به خود جلب نموده است . دولت سبز نيز به دنبال كنفرانس سازمان ملل (اجلاس زمين سال 1992 ميلادي ) در بسياري ا ز كشورها مطرح گرديد . كانادا اولين كشوري بود كه دولت سبز و مديريت سبز را در سال 1995 ميلادي در عاليترين مرجع كشوري خود يعني در سطح دولت مورد توجه قرار داد . در حال حاضر كشورهاي مختلفي در جهان به استقرار نظام مديريت سبز و دولت سبز پرداخته اند ولي مي توان گفت دو كشور كانادا و ايران به طور رسمي دولت سبز را مطرح نموده اند و در دست اجرا دارند . دولت سبز و نظام مديريت سبز در راستاي تحولات جهاني مربوط به دستور كار 21 ، سازمان ملل متحد علاوه بر پشتيباني مفاد دستور كار مزبور اهداف جمهوري اسلامي ايران را براي حفظ محيط زيست، كاهش هزينه ها، ارتقاء بهره وري و استفاده بهتر از امكانات موجود تعقيب مي نمايد.

اهداف مدیریت سبز

هدف مدیریت سبز، کاهش هزینه و آثار منفی زیست محیطی ناشی از مصرف در دستگاه های دولتی از طریق اجرای نظام مدیریت محیط زیستی، تغییر الگوی مصرف، مصرف بهینۀ منابع، کاهش ضایعات و در نهایت، بهبود محیط زیست است. بی تردید برنامۀ نظام مدیریت سبز برای دستگاه ها و شرکت های دولتی، تفکر و برنامه ای متعالی است و تحقق کامل آن در گرو مشارکت مجدانۀ همۀ کارکنان سازمان ها و علاقه مندان به توسعۀ کشور است. البته اجرای برنامۀ مدیریت زیست محیطی در سازمان ها، نیازمند داشتن تفکر زیست محیطی و رغبت انجام آن توسط مدیران و کارکنان دستگاه ها است. مدیریت سبز به عنوان رویکرد مدرن زیست محیطی در سازمان ها با تأکید بر یکپارچگی، مسئولیت پذیری اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در جهان اجرا می شود. این رویکرد مبتنی بر مفاهیم بنیادی رهبری مبتنی بر رویکرد سبز، توسعۀ فرایندهای سبز، یادگیری و هدایت نوآوری برای ایجاد شراکت سبز و موفقیت پایدار از طریق مسئولیت پذیری، تدوین شده است.

ازجمله شاخص های مدیریت سبز می توان به موارد زیر، اشاره داشت:

الف- بهینه سازی مصرف انواع منابع پایه محیط زیست

* مصرف آب با شاخص متوسط میزان سرانۀ هر نفر، 150 لیتر در شبانه روز؛

* مصرف برق با شاخص میزان مصرف سرانۀ 900 کیلووات در سال؛

* مصرف سوخت با شاخص استفاده از گاز طبیعی در ساختمان ها، تأسیسات اداری، سیستم های گرمایشی و سرمایشی و سرانۀ مصرف بنزین 6 لیتر در100 کیلومتر برای هر خودرو.

ب- مدیریت پسماند . تفکیک از مبدأ و سرانۀ تولید زبالۀ خانگی و شهری با شاخص 400 کیلوگرم در سال.

پ- تغییرات ضروری در ساختمان با هدف صرفه جویی.

ت- کاهش مصرف کاغذ با توجه به نوع فعالیت دستگاه ها و مؤسسات

مراحل شش گانه اجرای نظام مدیریت سبز در معاونت خدمات شهری و محیط زیست

- آموزش عمومی مدیریت سبز

- ایجاد ساختار سیستم ( تیم سازی)

- انجام خود ممیزی

- تحلیل نتایج خود ممیزی

- شناسایی فرصت های بهبود

- اولویت بندی و تعیین پروژه

- اجراء و کنترل

- نظارت و پایش 


گالری تصاویرفیلم